Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Materská škola

Fotogaleria >>>>

 

 MATERSKÁ ŠKOLA DOLNÉ OBDOKOVCE.

 

Budova MŠ sa nachádza v peknom priestrannom prostredí. Súčasťou areálu je školský dvor a záhrada, ktorá je vybavená pieskoviskom a hračkami pre vonkajší pobyt detí.

 

Predškolská výchova a vzdelávanie detí v zariadeniach nadväzuje na výchovu dieťaťa v rodine a dopĺňa ju o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj.

 

Proces výchovy a vzdelávania v materskej škole v Dolných Obdokovciach prebieha v súlade so štátnym vzdelávacím programom. Podrobne je rozpracovaný v školskom vzdelávacom programe – „Zvedavé slniečka“. V školskom vzdelávacom programe sú aplikované a rozpracované základné predmety, ktoré sa v materskej škole vyučujú, sú to: Rozvíjanie poznania, Pracovná výchova, Výtvarná výchova, Literárna výchova, Jazyková výchova, Matematické predstavy, Hudobná výchova, Telesná výchova.

 

Doplnkové predmety a krúžky sú tiež realizované v súlade s metodikami, princípmi, zásadami a požiadavkami na predprimárne vzdelávanie. Sú to: Oboznámenie sa s Anglickým jazykom (Angličtina hravou formou); Environmentálna výchova – Projekt: „Ochraňuj prírodu

 

– príroda Ťa obdarí; Dopravná výchova – Bezpečnosť cestnej premávky; Rozvíjanie grafomotorických zručností; Šikovné ručičky – Výtvarné činnosti; Oboznámenie sa s fungovaním ľudského tela a základy prvej pomoci.

 

Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách a škola si môže 30 % upraviť podľa vlastných podmienok, vlastnej stratégie a zamerania, alebo zohľadniť potreby regiónu.

 

Od školského roku 2008/2009 sa v súlade s Medzinárodnou štandardnou klasifikáciou vzdelávania v materských školách poskytuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0.

 

Zaradenie materských škôl do sústavy škôl znamená aj to, že poskytujú stupeň vzdelania – podľa nového školského zákona, budú deti končiace materskú školu absolventmi predprimárneho vzdelávania v materskej škole. Dostanú doklad o vzdelaní podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED O, ktorý je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, ktorý má všetky atribúty verejnej listiny.

 

Materská škola je jednotriedna. Poskytuje celodennú výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov adeťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu v MŠ.

 

Miestnosti MŠ sú priestranné, svetlé a udržiavané. Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality, trieda je jedinečná a podnetná pre deti. Každý rok sa snažíme v triede urobiť zmeny, aby bola estetickejšia a deťom zaujímavejšia, priestrannejšia., postupne skvalitňujeme vybavenie triedy školskými potrebami, novými hračkami, nábytkom, doplnkami.

 

Veľký dôraz kladieme na výzdobu priestorov MŠ, výzdobu prispôsobíme vždy k ročným obdobiam alebo sviatkom, lebo esteticky upravené prostredie je tiež predpokladom, aby sa tu naše deti cítili dobre.

 

Materská škola pokladá za dôležité prezentáciu školy pred rodičovskou verejnosťou rôznymi tradičnými a novšími aktivitami, ktoré sú jedným z prostriedkov obhájenia ďalšej

 

činnosti školy. Také aktivity sú napr. spoločná brigáda na školskom dvore, rodičovské združenia, návšteva bábkového divadla v Nitre, ako aj rôzne predstavenia v ZŠ pre deti, kúzelník, bábkové divadlo, či koncert, a výtvarné činnosti s deťmi so spoluprácou s výtvarníčkami z NR.

 

Medzi tradičné aktivity patria „Mikuláš a Vianočná besiedka“ v škôlke, ktorú organizujeme vždy pred Vianocami za prítomnosti rodičov, ďalej „Fašiangový karneval“ v kultúrnom dome a „Deň Matiek“ -tieto organizujeme každý rok spolu so základnou školou a samozrejme aj program na „Deň detí.“

 

Novinkou v MŠ je slávnostná „Rozlúčka so škôlkou“ pre deti, ktoré odchádzajú do prvého ročníka základnej školy. Na túto oslavu sú pozvaní rodičia, deti predvedú krátky program, v rámci toho je slávnostné odovzdávanie Osvedčení o ukončení predprimárneho vzdelávania, a ostatné deti dostanú farebné diplomy.

 

Materská škola sa minulý rok zapojila do Programu „Ovocie na školách“, ktorý finančne podporuje Európska únia.

 

ZÁPIS:

 

Zápis do Materskej školy je v mesiaci MAREC – na nasledujúci školský rok. Termín zápisu sa uverejňuje do 15. februára. Zapísať dieťa si môžete priamo u riaditeľky v deň zápisu.

 

Rozhodnutie obdržíte do 30 dní odo dňa podania písomnej žiadosti, k začiatku školského roka spravidla do 30.apríla kalendárneho roka. Riaditeľka prijíma deti k začiatku školského roka , ale podľa okolností i priebežne.

 

K zápisu je potrebný rodný list dieťaťa.

 

Prevádzka MŠ je od 6.30 do 16.30 hod.

 

Riaditeľka MŠ: Mgr. Mariana Beneová Učiteľka: Blanka Bencová

 

Užitočné dokumenty k stiahnutiu.

  1. Adaptačný hárok >>>
  2. Denný poriadok >>>
  3. Lekárske potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa >>>
  4. Podmienky prijímania detí do MŠ >>>
  5. Splnomocnenie do MŠ >>>
  6. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie >>>
  7. Žiadosť o ukončenie dochádzky >>>

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: