Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Spolok priateľov vína

Výsledky 6. koštovky vín v Dolných Obdokovciach. / A 6. Alsó Bodoki borkóstoló eredményei.

   Na stiahnutie TU : >>>>>


Naše najbližšie akcie.

Legközelebbi rendezvényeink.

 


 

 

Stiahnúť súbor >>>>>

 

 

Štatút 6.Bodockej koštovky vín 2014/ 6. Bodoki Borkóstoló2014

   1. Organizátor
Organizátorom výstavy je Spolok priateľov vína v Dolných Obdokovciach/ Alsóbodoki Borbarátok Társulata.

   2. Podmienky účasti
6.Bodocká koštovka vín 2014/ 6. Bodoki Borkóstoló 2014 je otvorenou súťažou výrobcov vín zo Slovenska a zo zahraničia, pričom sa môžu zúčastniť malovinári aj profesionálni výrobcovia vín.
Vystavovatelia účastnícky poplatok neplatia!
Každý vystavovateľ dostane katalóg a degustačný pohár zdarma. Ostatní návštevníci verejnej ochutnávky si môžu katalóg a pohár zakúpiť, alebo požičať.
Vystavovateľ poskytnutím vzorky vína alebo návštevník verejnej degustácie zaplatením vstupného poplatku zároveň súhlasí s týmto štatútom. Poskytnuté vzorky vína zostávajú majetkom Spolku priateľov vína v Dolných Obdokovciach. Každý účastník verejnej ochutnávky svojou prítomnosťou súhlasí s výsledkami súťaže. Šampión výstavy sa zaväzuje, že bezplatne poskytne ďalšie tri fľaše na účely verejnej ochutnávky.

   3. Termín výstavy
25. apríla 2014 od 17.00 do 22.00 a 26. apríla 2014 od 14.00 do 18.00 – zber vzoriek, kultúrny dom Dolné Obdokovce
27. apríla 2014 o 14.00 – odborná degustácia vín, kultúrny dom Dolné Obdokovce
30. apríla 2014 o 16.00 – degustácia pre pozvaných hostí, kultúrny dom Dolné Obdokovce
2. mája 2014 o 17.00 – verejná ochutnávka vín, slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien, kultúrny dom Dolné Obdokovce

   4. Súťažné kategórie
Prihlásené vína budú zadelené do štyroch základných skupín, podmienkou pre udelenie šampióna v skupine je minimálne 15 hodnotených vzoriek:
I. Vína biele tiché suché a polosuché
(zvyškový cukor do 12 g/l)
II. Vína biele tiché ostatné (polosladké, sladké)
(zvyškový cukor nad 12 g/l)
III. Vína ružové tiché
(bez rozdielu zvyškového cukru)
IV. Vína červené tiché
(bez rozdielu zvyškového cukru)

   5. Zber súťažných vzoriek
Do súťaže je možné prihlásiť vína, ktoré je možné zaradiť do niektorej zo skupín uvedených v bode (4.), pričom jednotlivé vína môžu byť odrodové alebo ako zmes rôznych odrôd. Vína vyrobené z hybridných odrôd hrozna alebo z tzv. samorodných odrôd ako napríklad Otelo, Delevárske, Izabella atď. budú hodnotené mimo súťaž.
Z každej prihlásenej vzorky je potrebné dodať 3ks 0,75l fliaš, ktoré musia byť riadne označené nasledovne:
- odroda
- prívlastok (nepovinné)
- ročník
- v prípade bieleho vína udať kategóriu (suché resp. sladké)
- meno vystavovateľa, prípadne názov organizácie ak ide o právnickú osobu
- adresa vystavovateľa, prípadne sídlo firmy
- telefonický kontakt
Zber vzoriek sa uskutoční v kultúrnom dome v Dolných Obdokovciach v 25. apríla 2014 od 17.00 do 22.00 a 26. apríla 2014 od 14.00 do 18.00 hodiny. Podľa dohody je možné vzorky vína odovzdať v dňoch 23. až 24. apríla počas úradných hodín aj na Obecnom úrade v Dolných Obdokovciach. V tomto prípade sa treba ohlásiť na niektorom z nasledovných kontaktných telefónnych čísiel, resp. na e-mailových adresách:
Ing. Varga Gejza 0905 600 2850905 600 285, drevarvarga@stonline.sk
Gyepes František 0902 924 5220902 924 522, gyepes@ics-cables.sk
Bene Ladislav 0911308 104, beneladi@gmail.com
Na týchto kontaktných číslach je možné dohodnúť výdaj fliaš, zátok a štítkov na označenie vzoriek.

   6. Odborná degustácia
Odbornú degustáciu vedie Ing. Bíro Pavel, členovia jednotlivých komisií sú skúsení degustátori z nitrianskeho regiónu. Komisie sú spravidla trojčlenné, každý člen komisie hodnotí anonymne a samostatne podľa 100 bodového medzinárodného systému O.I.V. Výsledný počet bodov za jednotlivé vzorky je daný aritmetickým priemerom dosiahnutých bodov. Najlepšie hodnotené víno z každej komisie (s najvyšším počtom bodov) postupuje do finálneho rozstrelu o určenie šampióna výstavy. Šampión výstavy bude určený nasledovným spôsobom:
a.) vína kategórie I.: každú vzorku ktorá sa kvalifikovala do rozstrelu hodnotia štyria vyžrebovaní predsedovia degustačných komisií pod dohľadom vedúceho odbornej degustácie. Každý člen tejto komisie anonymne a samostatne určí poradie(trestné body) vín od 1 až do počtu vzoriek. Šampiónom výstavy sa stane tá vzorka, ktorá získala najmenej trestných bodov. Pri rovnakom počte trestných bodov rozhodne vyšší počet prvých miest udelených v rozstrele.
b.) vína kategórií III. a IV.: obdobným spôsobom ako v bode 6 a.), s tým rozdielom, že do rozstrelu budú nominované tri najlepšie hodnotené červené resp. ružové vína a víťaza určia traja predsedovia komisií.
Organizátor sa zaväzuje, že v prípade nehodnotenia vzorky komisiou – vyradenia zo súťaže nezverejní osobné údaje vystavovateľa.
Funkcia odborného degustátora je dobrovoľná a čestná.
Pre udelenie medailí platia nasledovné bodové hodnoty*:
Veľká zlatá medaila: 93-100 bodov
Zlatá medaila: 88-92,99 bodov
Strieborná medaila: 83-87,99 bodov
Bronzová medaila: 78-82,99 bodov
Každému vínu, ktoré získalo niektorú z medailí, bude udelený diplom.
* Organizátor si vyhradzuje právo posunu bodových hraníc potrebných pre zisk zlatých a strieborných medailí.
Výsledky hodnotenia vín budú zverejnené v katalógu 6. Bodockej koštovky vín 2014/ 6. Bodoki Borkóstoló 2014 a na internetovej stránke www.dolneobdokovce.sk

   7. Ocenenia
Šampión výstavy
Víno, ktoré v rozstrele získalo najmenej trestných bodov od predsedov komisií podľa bodu 6
Cena za najlepšie červené víno
Víno, ktoré získalo najmenej trestných bodov spomedzi červených vín podľa bodu 6
Cena za najlepšie ružové víno
Víno, ktoré získalo najmenej trestných bodov spomedzi ružových vín podľa bodu 6
Cena starostu obce Dolné Obdokovce za najlepšie domáce biele víno
Túto cenu získa víno od domáceho vystavovateľa, ktoré získalo najviac bodov spomedzi domácich bielych vín.
Cena starostu obce Dolné Obdokovce za najlepšie domáce červené víno
Túto cenu získa víno od domáceho vystavovateľa, ktoré získalo najviac bodov spomedzi domácich červených vín.
Cena starostu obce Dolné Obdokovce za najlepšie domáce ružové víno
Túto cenu získa víno od domáceho vystavovateľa, ktoré získalo najviac bodov spomedzi domácich ružových vín.
Jedna vzorka vína môže dostať len jedno ocenenie.

V Dolných Obdokovciach, dňa 14.4.2014

Organizačný výbor 6. Bodockej koštovky vín 2014/ 6. Bodoki Borkóstoló 2014

GPS koordináty kultúrneho domu v Dolných Obdokovciach:
48° 18´39.71´´N 18° 12´29.62´´E


Stiahnúť súbor >>>>>


kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: