Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Základná škola

 Základná škola – Alapiskola Dolné Obdokovce 

  Fotogaléria >>>

  Zo života školy    

 

   Škola je otvoreným spoločenstvom žiakov, rodičov a učiteľov. Jej poslaním je poskytnúť komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania na základe ponuky a dopytu.

Vzdelávací program školy napĺňa ciele základného variantu učebných plánov.

Vo výchovnom procese sa zameriavame na výchovu tvorivo a kriticky mysliacu, aktívne pôsobiacu, demokraticky a vlastenecky cítiacu osobnosť. Vedieme žiakov k tolerancii, rešpektovaniu a uznávaniu ľudskej rozmanitosti.

Poskytujeme šancu všetkým členom školskej komunity, aby mohli byť úspešní.

   Naša škola je  zriadená  Obecným úradom v Dolných Obdokovciach ako málotriedna škola s 28 žiakmi. Na škole pôsobia 1 riaditeľka- Mgr. Brathová Valéria,  3 učiteliaMgr. Chabanová Ľubica, Mgr. Máčayová Martina, Mgr. Varga Juraj, 1 vychovávateľka Mgr. Szabóová Marianna a  školníčka Helena Gáliková. Škola má 2 slovenské, 1 maďarskú triedu a jednu triedu školského klubu detí. V mimo vyučovacích hodinách  sa žiaci sústreďujú v školskom klube detí. Navštevujú ho deti aj zo slovenského aj maďarského oddelenia.

   Tretí rok vyučujeme podľa plánov ISCED 1. Zameriavame sa na formovanie charakteru žiakov, na vylepšovanie hygienických návykov, na rešpektovanie environmentalistiky vo svojom prostredí a hlavne na podporu protidrogovej výchovy a formovanie telesnej zdatnosti žiakov početnými športovými podujatiami, ako turistika, športové dni. Aj v budúcnosti plánujeme pokračovať v tomto programe nevynímajúc naďalej dôsledne sa zameriavať na prejavy slušnosti v styku s dospelými i spolužiakmi, dbať o tlmenie agresivity, sebectva a akýchkoľvek iných nevhodných prejavov správania. Žiaci majú možnosť navštevovať záujmové útvary rôzneho charakteru. Majú možnosť zapojiť sa do práce divadelného, zdravotníckeho, jazykového, tanečného krúžku. 

      V priebehu školského roka sa deti zúčastňujú rôznych literárno-umeleckých, výtvarných, hudobných, športových či iných súťaží. Môžeme sa pochváliť, že našu školu ale aj svoju obec reprezentujú každým rokom úspešne na súťaži Hviezdoslavov Kubín,  na súťaži v  umeleckom prednese poézie Mihálya Tompu, na  speváckej súťaži Slávik Slovenska. v súťaži Poznaj slovenskú reč, ktorej sa zúčastňujú žiaci z maďarských škôl. Po dlhšej odmlke sa znova sformoval tanečný súbor Star Kidz.. Ani v tomto roku nezaháľajú naši zdravotníci. Hliadka mladých zdravotníkov už nie raz predviedla svoje vedomosti a zručnosti na okresnej súťaži HMZ v Nitre. Na príprave súťažiacich sa podieľa celý kolektív pedagogických pracovníkov.

        Škola sa aktívne zapája aj do mimoškolských podujatí organizovaných obecným úradom. Každý rok pripravujeme program ku Dňu starších. Poskytli sme kultúrny program na Regionálne stretnutie starostov obcí. Naši žiaci vystupovali aj na podujatí  Regionálne kultúrne slávnosti.

         Pre naše deti organizujeme posedenie pod jedličkou, Deň detí, Olympijský deň či školský  výlet. Navštevujeme aj dopravné ihrisko. Každý rok kultúrnym programom a drobným darčekom pozdravíme mamičky a staré mamy. Spoločne s materskou školou navštevujeme divadelné predstavenia a hudobné koncerty v Nitre. Škôlkari sú vítaní aj na podujatiach organizovaných našou školou.

           Škola v poslednom období prešla čiastočnou rekonštrukciou, ale ešte by si zaslúžila nie práve najmenšie investície do opráv. Je aj našim záujmom, aby sme deti vzdelávali a vychovávali v čo najprívetivejších podmienkach v ich rodnej obci.  

 

                                                                              ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Fotogaléria >>>

  Iskolánk életéből


   Az iskola a diákok, tanárok és szülők nyitott társadalma. A küldetése komplex szolgáltatások nyújtása az oktatás és nevelés terén a kereslet és kínálat alapján. Az oktatási program az alaptenterv célkitűzéseit teljesíti. A nevelési folyamatban a kreatívan és kritikusan gondolkodó, aktívan ténykedő, demokratikusan és hazafiasan gondolkodó egyénre összpontosítunk. Diákjainkat a tolerancia és az emberek sokféleségének elismerésére vezetjük.

   Iskolánk a zoboralji magyar nyelvsziget egyik vegyes tannyelvű  kisiskolája, . Fenntartója a helyi községi hivatal. Jelenleg 28 tanuló látogatja. Tudásukat igazgató Mgr. Brath Valéria, 3 pedagógus –Mgr. Chabanová Ľubica, Mgr. Máčayová Martina, Mgr. Varga György, nevelő Mgr. Szabó Marianna, és Gálik Ilona pedellus csiszolja. A napközi otthonnal megoldódik a gyermekek elhelyezése a délutáni órákban, míg a szülők munkahelyükön vannak. Jelenleg 18 gyermek látogatja.

    Harmadik éven folyik az oktatás az új tanterv, ISCED 1, szerint. Ebben az évben  a tanterv szerint kötelezővé vált egy idegen nyelv oktatása, mi az angol nyelvet oktatjuk. Mint mindig, ebben a tanévben is nagy figyelmet fektetünk a tanulók jellemének pozitív formálására, emberi és esztétikai szokások kialakítására, a környezetvédelemre és nem utolsósorban a drogok elleni küzdelemre különféle sport és szabadidős aktivitásokkal. Természetesen, ezen tevékenységek a tanterv aktív részét is képezik. Az elkövetkezőkben is erre fogunk törekedni, ami alól nem képez kivételt az idősebbek és osztálytársakkal való kultivált megnyilvánulási formák előtérbe helyezése, az agresszivitás, önzés és a helytelen viselkedés visszaszorítása sem.

A tanulók különböző érdekkörökben tevékenykedhetnek. Kedvük szerint bekapcsolódhatnak a színjátszó- vagy tánccsoport, egészségügyi-, nyelvi szakkör munkájába.

Az év folyamán különféle versenyeken veszünk részt. Legyen az művészeti vagy egyéb jellegű, mindig sikeresen helytálltunk. A Tompa Mihály vers- és prózamondó versenyen, a Poznaj slovenskú reč! versenyen , a Hviezdoslavov Kubín prózamondó versenyen, a Slávik Slovenska népdalversenyen. Hosszabb-rövidebb idő után újraalakult a Star Kidz tánccsoport is. Nem  hagyjuk ki a Szlovák Vöröskereszt által szervezett egészségügyi versenyt sem.

         Örömmel fogadjuk a községi hivatal felkéréseit az általuk szervezett rendezvényeken való szereplésre. Tanulóink kultúrműsort adtak az Idősek napján és a Polgármesterek regionális találkozóján is. Tanulóink és pedagógusaink bekapcsolódtak az Alsóbodokon megszervezett  Regionális Kulturális Napok műsorába is. Tanulóinkkal karácsonyi betelehemes játékokkal várjuk a Mikulás érkezését. Szülőkkel közös kiránduláson ünnepeltük a gyermeknapot. Ünnepi műsorral és apró ajándékkal köszöntöttük Anyák napján az édesanyákat és a nagymamákat.

          Hangsúlyt fektetünk arra, hogy az óvodások megismerjék iskolánk életét, a pedagógusokat, ennek érdekében meghívjuk őket különféle színházi előadásokra, zenei koncertekre. Szeretettel várjuk őket nyitott óráinkon, ahol betekintést nyerhetnek az oktatás folyamatába, volt ovitársaik munkájába, majd közös tevékenységeken is részt vehetnek.

          Tudatában vagyunk, hogy van még az iskolán elvégzendő munka. A jövőben arra törekszünk majd, hogy a községi hivatallal karöltve iskolánkat minél szebbé, vonzóbbá és műszakilag fejletté tegyük a gyerekek számára, hogy az intézmény még sokáig szolgálja a község gyermekeinek magas szintű oktatását-nevelését.     

                  

                                                                                                        

     

         

               

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: