Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - zmluvy 2012,2013

 1. ZMLUVY rok 2012
 2. Zmluva o dielo - rekonštrukcia ZŠ-Alapiskola Dolné Obdokovce
 3. Zmluva na poskytnutie služieb k ÚPN
 4. Zmluva o dielo - eurookná na Kultúrny dom
 5. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/103/2012
 6. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 03/2013
  K projektu Úprava verejného priestranstva pri ZŠ Dolné Obdokovce.
 7. Rozhodnutie o zmene projektu č. Z039/4.1/2012, schválenie zmeny č. 4, zverejnené 27.03.2012
  V rámci projektu Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
 8. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, zverejnená 27.03.2012
  V rámci projektu Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce
 9. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo, zverejnený 27.03.2012
  Pre stavbu: Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu "Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce - stavebná časť "
 10. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 2800009
  Projekt Modernizácia Kultúrneho domu v Dolných Obdokovciach
 11. Zmluva na zneškodnenie odpadov
 12. Zmluva o spolupráci pri rekonštrukcii Kultúrneho domu
 13. Zmluva č. 33/NR/2012 o poskytnutí dotácie zo ŠR na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
 14. Zmluva o dielo dodávka kamerového systému
 15. Zmluva o dielo č. O/017/12 na zber elektroodpadu
 16. Zmluva o splátkovom úvere č. 3001/12/022
  Na rekonštrukciu Kultúrneho domu
 17. Zmluva o splátkovom úvere č. 3001/12/022
  Všeobecné úverové podmienky
 18. Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke č.3001/12/022-BZ-01
 19. Zmluva o vinkulácii dotačného účtu č. 3001/12/022-ZZ-01
 20. Dodatok č. 1 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov skládkovaním č. 04-11-16/072
  SITA Slovensko, a.s., Kukuričná 8, 831 03 Bratislava
 21. Zmluva č. 172/2012 o poskytnutí dotácie na podporu športu
 22. Zmluva č. 33/2012 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry.
  Festival hudby, spevu a tanca.
 23. Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 3001/11/033
  Rekonštrukcia amfiteátra
 24. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Dom smútku
 25. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Kultúrny dom
 26. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Nájomný bytový dom č. 89
 27. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Nájomný bytový dom č. 90
 28. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Základná a Materská škola
 29. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - Viacúčelová budova č. 85
 30. Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
  Odberné miesto - BFC č. 80
 31. Poistná zmluva č.0109000295 - Dodatok č.3
  Nájomný bytový dom súp.č.89
 32. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 045/4.1 MP/2009
  Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce, kód ITMS: 24140110099
 33. Zmluva o spolupráci č. 12/22400/035-ZoS
  Dolné Obdokovce IBV pod PD RD
 34. Dodatok č. 2 k Zmluve o zneškodnení odpadov skládkovaním č. 04-11-16/072 zo dňa 1.12.2011
  a k Dodatku č. 1 zo dňa 31.5.2012
 35. Poistná zmluva č.0109000295 - Dodatok č.4
  Zberný dvor separovaného odpadu - stavby
 36. Zmluva o poskytnutí dotácie NSK
  Úprava verejných priestranstiev obce Dolné Obdokovce - oplotenie cintorína
 37. Zmluva o dielo
  Úprava verejných priestranstiev obce Dolné Obdokovce - oplotenie cintorína
 38. ZMLUVY rok 2013
 39. r. 2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. KaHR-22VS-1001-0186-18, 1.časť.
  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 40. r. 2013 K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. KaHR-22VS-1001-0186-18, 2.časť.
  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 41. r. 2013 K Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, č. KaHR-22VS-1001-0186-18, 3.časť.
  Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
 42. r.2013 Zmluva o vykonaní testovania alternatívneho paliva CNG v doprave testovacím vozidlom s pohonom na CNG
 43. r. 2013 Zmluva o kontokorentnom úvere č.3001/13/001
 44. r. 2013 Dohoda o vyplňovacom práve k bianko zmenke č. 3001/13/001-BZ-01
 45. r. 2013 Mandátna zmluva uzatvorená podľa §566 a nasl. Obchodného zákonníka
 46. r. 2013 Zmluva o dielo č. 02/2013
  Prestavba domu smútku Dolné Obdokovce
 47. r. 2013 Zmluva o dielo č. 03/2013
  Úprava verejných priestranstiev pri ZŠ Dolné Obdokovce
 48. rok 2013 Zmluva o dielo č. 32/2013
  Projekt Town Twinning - spracovanie žiadosti o NFP na kultúrne podujatie
 49. Zmluva č. 141/2013 o poskytnutí dotácie na podporu športu v zmysle VZN č. 4/2010
  Dotácia poskytnutá na športové podujatie - poskytovateľom dotácie je Nitriansky samosprávny kraj
 50. Zmluva č. 94-112-2770/2013
  Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
 51. Rámcová kúpna zmluva 310268/2013.
  Odber PET fliaš.
 52. Zmluva o dielo
  Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci Dolné Obdokovce po zimnej prevádzke.
 53. Dodatok č. 2 k Zmluvám o dodávke plynu.
  Ocenenie dodávky plynu.
 54. Zmluva o bezplatnom odbere odpadového skla.
  Odber odpadového skla.
 55. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo zmluvy: 001/4.2MP/2013
  V rámci projektu: Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce
 56. Príloha č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 001/4.2MP/2013
  V rámci projektu: Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce
 57. Príloha č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 001/4.2MP/2013
  V rámci projektu: Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce
 58. Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam 9/EE/2013/BA077/56/Z
  Záložné právo na parc. č. 260/2 a stavbu súp. č. 103 Kultúrny dom a obecný úrad /projekt v rámci SIEA/
 59. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2013
  Návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Dolné Obdokovce.
 60. Príkazná zmluva č. NR/18/2013/PL
 61. Príkazná zmluva č. NR/18/2013/EL
 62. Zmluva o poskytnutí NFPč. 2800042
  Úprava verejného priestranstva pri ZŠ Dolné Obdokovce, zverejnené 25.10.2013
 63. Mandátna zmluva na úkony súvisiace s podaním Žiadosti o poskyt.dot.zo ŠR v oblasti prevencie kriminality
 64. Dodatok č. 1 k zmluve č. 94-112-2770-2013
  Poskytovanie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
 65. Zmluva o dodávkach tovaru a služieb. Zverejnená dňa 13.11.2013
  Spracovanie a dodávka propagačných brožúr a plagátov v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce.
 66. Dodatok č. 1 k dohode o urovnaní zo dňa 09.07.2012
  Stavebné práce na základe zmluvy s Cesty Nitra, a. s.
 67. Zmluva o dodávkach tovaru a služieb. Zverejnená dňa 13.11.2013
  Dodávka veľkoplošnej informačnej a pamätnej tabule v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce.
 68. Zmluva o poskytnutí NFP č.2800041
  Prestavba domu smútku Dolné Obdokovce, zverejnené 12.12.2013
 69. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: