Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Povinné zverejňovanie - zmluvy 2016

 1. Dodatok č. 1 k Zmluve o úvere
 2. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy.
 3. Zmluva o poskytovaní právnych služieb
 4. Zmluva o dielo na prevádzkovanie internetovej stránky
 5. Zmluva o dielo na zhotovenie internetovej stránky
 6. Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
 7. Darovacia zmluva.
  Nehnuteľnosti za účelom zriadenia Ľudového domu.
 8. Dodatok č. 5 k poistnej zmluve číslo 4419004150
 9. Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy ZNR01142016049
  Uzatvorenie budúcej zmluvy so spoločnosťou ENVI-PACK, a.s.
 10. Zmluva ZNR01142016049 so spoločnosťou ENVI-PACK, a.s.
  Podmienky prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.
 11. Zmluva na úpravu vysporiadania práva výkonných umelcov a výobcov zvukových a audiovizuálnych záznamov
 12. Zmluva o dielo.
 13. Zmluva o nájme nebytového priestoru.
  Zriadenie prevádzky Baru na ihrisku.
 14. Zmluva o bratskej spolupráci s mestom z Maďarska "Kerepes".
 15. Zmluva č. 169/2016 o poskytnutí dotácie na podporu športu.
 16. Zmluva č. 181/2016 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry.
 17. Zmluva o združenej dodávke elektriny.
 18. Zmluva o sponzorskom dare.
 19. Zmluva o dielo č. 0/286/2016
  Zber odpadu z elektrických a elektronických zariadení.
 20. Dohoda o splátkach.
  Na základe Správy o zistenej nezrovnalosti v rámci projektu Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce / z roku 2012/.
 21. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Obecný úrad
 22. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Materská a Základná škola
 23. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Nájomný bytový dom č. 89
 24. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Nájomný bytový dom č. 90
 25. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Požiarna zbrojnica
 26. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko Dom smútku
 27. Zmluva o dodávke plynu - Odberné stredisko BFC športový areál
 28. Zmluva o dielo.
  Odstránenie nelegálnej skládky v rámci projektu C4 z Environmentálneho fondu.
 29. Kúpna zmluva č. 01/2016
  Nehnuteľnosť od M. Kerestešovej.
 30. Rámcová zmluva č. Z53160020
  Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov /kalov z ČOV/.
 31. Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest.
 32. Zmluva o dielo č. 23/2016
  Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom.
 33. Zmluva č. 119785 08U3
  K projektu Sanácia a úprava miesta s nezákonne umiestneným odpadom v katastrálnom území Dolné Obdokovce.

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: