Napíšte nám:

Meno:
Váš e-mail:
Váš odkaz:

Fotogaléria:

 

Kontakt

Obec Dolné Obdokovce
Dolné Obdokovce č. 103
951 02 p. Pohranice

tel: 037 / 78 76 210
www.dolneobdokovce.sk
dolneobdokovce@mail.t-com.sk
 
IČO: 00 307 891
DIČ: 2021252695
Obec nie je platcom DPH.
banka:  OTP, a.s. pobočka Nitra
č.ú. SK92 5200 0000 0000 0900 8148

Dokumenty

 1. Kataster vyhláška.
 2. Pozvánka na letné stretnutie s priateľmi 9.7.2011
 3. Meghívó Nyári baráti találkozásra 2011.7.9.
 4. Zoznam sčítacích komisárov
 5. Výzva_c_4_341_NSK_MAS_28_2011 _6
 6. Komunálne voľby 2010
 7. Zápisnica z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 07.04. 2009 v zasadacej miestnosti OcÚ o 18.00h
 8. Zápisnica z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 17.02.2009
 9. Zápisnica z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 04.12.2008
 10. Zápisnica z 16. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 01.10.2008
 11. Zápisnica z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 08.07.2008
 12. Zápisnica zo 14. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 03.06.2008
 13. Zápisnica z 13. Zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 15.04.2008
 14. Zápisnica z 12.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, ktoré sa konalo 26.2.2008
 15. Zápisnica z 11.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, ktoré sa konalo 15.1.2008
 16. Zápisnica z 10.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, ktoré sa konalo 11.12.2007
 17. Zápisnica z 9.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, ktoré sa konalo 30.10.2007
 18. Zápisnica z 8.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, ktoré sa konalo 19.9.2007
 19. Zápisnica z 7.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, ktoré sa konalo 2.8.2007
 20. Zápisnica z 6.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, ktoré sa konalo 11.7.2007
 21. Zápisnica z 5.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, ktoré sa konalo 13.6.2007
 22. Zápisnica z 4.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, ktoré sa konalo 13.4.2007
 23. Zápisnica z 3.zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, ktoré sa konalo 30.3.2007
 24. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, konaného dňa 9.3.2007 o 19.00 hod
 25. Zápisnica z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach, konaného dňa 16.2.2007 o 18.00 hod
 26. Zápisnica z verejného zhromaždenia konaného 7.1.2007 o 15.00 hod v Kultúrnom dome v Dolných Obdokovciach
 27. Zápisnica z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolných Obdokovciach konaného dňa 23.12.2006
 28. Zápisnica z OZ zo dna 02.06.2009
 29. Zápisnica z OZ zo dna 25.08.2009
 30. Zápisnica z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 06.10. 2009
 31. Zápisnica z 23. zas. OZ - 15. 12.2009
 32. Zápisnica z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 15.02.2010
 33. Zápisnica z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 27.4.2010
 34. PHSR
 35. Integrovaná stratégia rozvoja územia Regionálneho združenia Dolná Nitra
 36. VZN č. 2/2008 o miestnych daniach na území obce Dolné Obdokovce
 37. VZN č. 3/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu - VZN o odpadoch
 38. Dodatok č. 1 VZN č. 3/2008 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu - VZN o odpadoch
 39. VZN č. 1/2008 O nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov BD 22 b.j.
 40. VZN č. 1/2009 o miestnych daniach na území obce Dolné Obdokovce
 41. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2010
  Zápisnica
 42. Výzva na predkladanie ponúk.
  Verejné obstarávanie na stavebnú časť v rámci projektu Mechanicko-biologická úprava a zhodnocovanie rastlinného komunálneho odpadu v obci Dolné Obdokovce.
 43. Pozvánka na degustáciu vín v Dolných Obdokovciach
 44. Výsledky zo 4. Bodockej koštovky vína r. 2012
  klik na pravé tlačidlo myši, vybrať si z menu uložiť odkaz ako, uložiť, otvoriť
 45. Rozpočet príjmy 2013
 46. Rozpočet výdavky 2013
 47. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2012 s nadobudnutím účinnosti dňom 01.01.2013
  o miestnych daniach o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Obdokovce
 48. Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce
  Informačný plagát.
 49. Oznámenie katastra.
  Návrh registra obnovenej evidencie pozemkov.
 50. Vyberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ-Alapiskola Dolné Obdokovce
 51. Záverečný účet obce za rok 2013
 52. Voľné miesto učiteľ/ka v Materskej škole Dolné Obdokovce
 53. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce
 54. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠ-Alapiskola
 55. vyberove konanie ZS-Alapiskola II.
 56. Vyhlásenie výberového konania.
  Obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy - Alapiskola Dolné Obdokovce.
 57. 4.kolo výber.konanie ZŠ riaditeľ
 58. Kontakt na zapisovateľku MVK0001
 59. Výsledky komunálnych volieb 15.11.2014
 60. Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie OZ
  zverejnené 29.12.2014
 61. Správa nezávislého audítora za rok 2013
 62. Výročná správa za rok 2013
 63. Pozvánka na zasadnutie OZ
  zverejnené 12.01.2015
 64. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ
 65. Uznesenia OZ č. 1-7
 66. Rozpočet na roky 2015,2016,2017
  zverejnené 16.01.2015
 67. Uznesenia z 1. zasadnutia 2015
 68. Zápisnica z 1. zasadnutia OZ 2015
 69. Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa/ľku ZŠ-Alapiskola
 70. Pozvánka na zasadnutie OZ
  zverejnené 24.2.2015
 71. Odpočet elektrickej energie v domácnostiach
 72. Rozpočet na rok 2014
 73. Zápisnica z 2. zasadnutia OZ 2015
 74. Uznesenia z 2. zasadnutia OZ 2015
 75. Ponuka prenájmu viacúčelovej budovy č. 85
 76. Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
 77. Výsledky 7. bodockej koštovky vín 2015
 78. Zápisnica z 3. zasadnutia OZ 2015
 79. Uznesenia z 3. zasadnutia OZ 2015
 80. Pozvánka na 4. zasadnutie OZ 2015
 81. Zápisnica zo 4. zasadnutia obecného zastupiteľstva.
  Konaného dňa 28.04.2015
 82. Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ 2015
  Uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 28.04.2015
 83. Vyhlásenie výberového konania na riaditeľa/riaditeľku ZŠ - Alapiskola Dolné Obdokovce
 84. Voľné miesto učiteľa/učiteľky v MŠ Dolné Obdokovce
  zastupovanie počas materskej dovolenky
 85. Pozvánka na 5. zasadnutie obecného zastupiteľstva.
  Zasadnutia dňa 29.05.2015
 86. Pozvánka na 6. zasadnutie OZ
 87. VZN číslo 2/2015 o podmienkach prideľovania bytov a nájmu bytov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania obce Dolné Obdokovce.
 88. VZN obce Dolné Obdokovce č. 3/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Dolné Obdokovce.
 89. "Domový poriadok" Pravidlá a zásady bývania v nájomnom dome
  V súlade s podmienkami, zámermi a významom Zmluvy o nájme bytu
 90. Pozvánka na 7. zasadnutie OZ r. 2015
 91. Prijímanie a vybavovanie podnetov o protispoločenskej činnosti
  Podnety k prešetreniu závažnej protispoločenskej činnosti voči obci.
 92. Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 307/2015 Z. z.
  Úprava postupu pri podávaní podnetov, preverovanie a prešetrovanie protispoločenskej činnosti.
 93. Pozvánka na 8. zasadnutie OZ r.2015
 94. Záverečný účet r. 2014
 95. Prerušenie dodávky elektrickej energie 22.9.2015
 96. Pozvánka na verejné zhromaždenie občanov.
  V sále kultúrneho domu dňa 20. septembra 2015 o 16.00 hod
 97. Meghívó a népgyúlésre
  2015. szeptember 20-kán a kultúrház nagytermében 16.00 órakkor
 98. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dolné Obdokovce na roky 2015-24
 99. PHSR - Príloha č. 1
  Zoznam členov riadiaceho tímu, pracovných skupín a partnerov zapojených do spracovania PHSR
 100. PHSR - Príloha č. 2
  Zoznam použitých informačných zdrojov
 101. PHSR - Príloha č. 3
  Zoznam použitých skratiek
 102. PHSR - Príloha č. 4
  Akčný plán na daný rozpočtový rok s výhľadom na 2 roky
 103. PHSR - Príloha č. 5
  Identita a génius loci
 104. PHSR - Príloha č. 5
  Dohoda o partnerstve (vzor)
 105. PHSR - Príloha č. 5a
  Dohoda o partnerstve s obcou Kerepes
 106. PHSR - Príloha č. 5b
  Dohoda o partnerstve s obcou Balatofokajár
 107. PHSR - Príloha č. 6
  Ex-post hodnotenie predchádzajúceho PHSR
 108. PHSR - Príloha č. 7
  Ex-post hodnotenie - stav projektovej pripravenosti investície k termínu aktualizácie PHSR
 109. PHSR - Príloha č. 8
  Formuláre pre prípravu projektov
 110. PHSR - Príloha č. 9
  Záznam z monitorovania
 111. PHSR - Príloha č. 10 (vzor)
  Záznam z verejného rokovania.
 112. PHSR - Príloha č. 11
  Hodnotiace tabuľky pre výber projektov (vzor)
 113. PHSR - Príloha č. 12
  Evidencia podnikateľských subjektov
 114. PHSR - Príloha č. 13
  Evidencia mimovládnych organizácií
 115. PHSR - Príloha č. 14
  Finančný rámec pre realizáciu PHSR
 116. Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce.
  Informácia o projekte v rámci modernizácie verejného osvetlenia.
 117. Pozvánka na 9. zasadnutie OZ r. 2015
 118. Informačný plagát v rámci projektu Modernizácia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce.
  Plagát je umiestnený na vývesnej tabuli obce Dolné Obdokovce v priestoroch obecného úradu.
 119. Vnútroorganizačná smernica
  o pracovných cestách a cestovných náhradách
 120. VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Dolné Obdokovce.
  Fyzickej alebo právnickej osobe na nasledujúci rok.
 121. Pozvánka na 10. zasadnutie OZ v r. 2015
 122. Návrh rozpočtu 2016, 2017, 2018
  zverejnené 30.11.2015
 123. Zmluva o výkone kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre viaceré obce
 124. Dodatok č. 1 k zmluve o kontrolnej činnosti
 125. Informácie pre voliča pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
 126. Tájékoztató a választópolgár részére A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsába való választásokról
 127. Pozvánka na 11. zasadnutie OZ
 128. Rozpočet na rok 2016 a na roky 2017, 2018
 129. Výročná správa obce Dolné Obdokovce za rok 2014
 130. VZN č. 5/2015 miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady obce Dolné Obdokovce.
  Zverejnené 16.12.2015.
 131. VZN č. 6/2015 o vylepovaní volebných plagátov na území obce Dolné Obdokovce.
 132. VZN č. 7/2015 o fonde a použití fondu prevádzky, údržby a opráv nájomných bytov v bytových domoch vo vlastníctve obce Dolné Obdokovce.
 133. Pozvánka na OZ dňa 4.2.2016
 134. Pozvánka na OZ dňa 12.12.2016

kalendár

Prehľad noviniek:

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebných obvodov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.novembra 2018

Informácia práva voliť a práva byť volený

Informácia práva voliť a práva byť volený v jazyku národnostnej menšiny

Adresa úradu:

Obec Dolné Obdokovce
č. 103
951 02 p. Pohranice
Telefón:
+421 37 78 76 210
E- mai:
dolneobdokovce@mail.t-com.sk

Anketa:

www.sme.sk

Počasie na Slovensku:

Kurzy valút: