A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Užitočné odkazy

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 21. 9. 2019
18 °C 6 °C
jasná obloha
vietorJ, 1.82m/s
tlak1026.64hPa
vlhkosť49%

Mobilná aplikácia

v obraze

google playApp store

Obsah


Komunálny odpad podľa zákona NR SR č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov


(1) Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.

(2) Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

(3) Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

(4) Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

(5) Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.108)


VZN č. 9/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi


Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikajú na území obce je podľa zákona o odpadoch zodpovedná samotná obec. Nakladanie s odpadom je na miestnej úrovni definovaná prostredníctvom Všeobecného záväzného nariadenia č. 9/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi na územi obce Dolné Obdokovce. Taktiež je určený systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov i harmonogram jeho zvozu.


108) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavbené odpady v znení neskorších predpisov


Použitá literatúra


www.slov-lex.sk