A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obecný rozhlas


MS_logo_


VC

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

v obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google playApp store

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 27. 5. 2024
zamračené 25 °C 14 °C
zamračené, slabý východný vietor
vietorV, 2.89m/s
tlak1020hPa
vlhkosť62%

Obsah


Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z.


Miestnu akčnú skupinu (MAS) RZ Dolná Nitra, o.z. so sídlom v Golianove, č. 399, 951 08 zaregistrovanú v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov ku dňu 26.10. 2007 možno lokalizovať z administratívneho hľadiska v centrálnej časti Nitrianskeho samosprávneho kraja a v juhovýchodnej oblasti okresu Nitra (mapa č. 1), pričom južnú hranicu MAS tvorí okres Nové Zámky, krátka juhovýchodná hranica je tvorená okresom Levice a na severovýchode hraničí s okresom Zlaté Moravce.

Členskú záklaŠiršie územné vzťahy Dolnej Nitrydňu MAS RZ Dolná Nitra, o.z. tvorí 17 obcí (mapa č. 2), iné právnické osoby (celkom 18 podnikateľov) a 33 fyzických osôb a občianskych združení (www.dolnanitra.sk, 2016). Mikroregión je svojou veľkosťou rozlohy (155,65 km2) primeraný voči počtu členských obcí a počtu obyvateľov, ktorých k 31.12. 2015 bolo celkom 15 862. Hustota obyvateľstva tak tvorí 101,91 obyv./km2 (ŠÚSR, 2017).

Konštituovaniu verejno-súkromného partnerstva RZ Dolná Nitra, o.z. predchádzala vzájomná spolupráca viacerých obcí v Nitrianskom samosprávnom kraji. Spolupráca bola realizovaná v rámci rôznych združení ako Združenie podzoborských obcí (Čechynce, Dolné Obdokovce, Klasov, Malý Cetín, Pohranie a Veľký Cetín) či Združenie miest a obcí nitrianskeho regiónu.

Prvotná myšlienka pre vzájomnú spoluprácu konkrétnych obcí vznikla na základe historických a prírodných podobností a ekonomického prepojenia obcí. V roku 2007 štatutári niekoľkých obcí iniciovali založenie spoločného občianskeho združenia. Hlavným podnetom bola výzva Nitrianskeho samosprávneho kraja na vytvorenie spoločnej rozvojovej stratégie územia pre implementáciu prístupu LEADER a získanie finančných príspevkov na budovanie kapacít. Regionálne združenie občanov okolia Nitry, o.z. (pôvodný názov) tak pristúpilo k svojej registrácii dňa 26.10.2007. Neskôr sa tento názov pozmenil na jeho súčasnú podobu RZ Dolná Nitra, o.z. Toto združenie tvorilo v tom čase celkom 11 obcí – Babindol, Čechynce, Dolné Obdokovce, Golianovo, Klasov, Paňa, Pohranice, Malý Cetín, Veľký Cetín, Veľký Lapáš a Vinodol. Členskú základňu tvorilo 46 členov, z čoho bolo 7 právnických osôb, 28 občianskych združení a 1 základná škola. Vývoj počtu členov bol od počiatku dynamický a každým rokom sa menil.

Užšie územné vzťahy Dolnej NitryŠtatút miestnej akčnej skupiny bol udelený tomuto verejno-súkromnému partnerstvu 5.8.2009. Od tohto roku sa regionálnemu združeniu podarilo implementovať viac ako 60 projektov zameraných na dobudovanie voľno-časovej infraštruktúry, zlepšenie vzdelávania a informovania na svojom území či zlepšenie základných služieb na vidieku v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja územia (ISRÚ). Taktiež prišlo k úspešnému zapojeniu sa do výziev Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) na podporu projektov spolupráce. Významným prínosom pre miestnu akčnú skupinu bola aj spolupráca so Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre v podobe realizácie prípadových štúdií, odborných exkurzií či odbornej praxe študentov. Neskôr sa v roku 2012 začal distribuovať do každej domácnosti regionálneho združenia štvrťročný informačný spravodaj Pozdrav z Dolnej Nitry. V roku 2013 začali niektoré samosprávy javiť záujem o integráciu do tohto združenia a preto sa uskutočnila verejná prezentácia činností a princípov fungovania MAS RZ Dolná Nitra, o.z. Následne sa 5. februára 2015 na členskej schôdzi rozhodlo o prijatí 6 nových členských obcí – Lúčnica nad Žitavou, Malé Chyndice, Malý Lapáš, Melek, Veľké Chyndice a Žitavce.

V programovom období 2007 – 2013 prijalo RZ Dolná Nitra, o.z. 63 projektov, avšak PPA schválila a podporila iba 55 projektov. Cieľom realizácie projektov bolo zvýšiť štandard života a celkový imidž obce, resp. RZ ako takého, a to vytvorením udržateľnej kvality životného prostredia a zatraktívnením územia do roku 2015 (revitalizácie domov smútku, obecných úradov a kultúrnych domov).
Celkový vzhľad sa zlepšil najmä vďaka úprave verejných priestranstiev a výstavbe detských ihrísk a multifunkčných ihrísk, čo taktiež poskytlo priestor pre lepšie trávenie voľného času ako pre deti, tak pre dospelých. Možno konštatovať, že jednotlivé obce RZ Dolná Nitra, o.z., ktoré čerpali z Programu rozvoja vidieka SR v programovom období 2007 – 2013 (v počte 11 obcí), vyčerpalo priemerne 178 400 EUR.


Regionálny produkt PONITRIE®RP_SVK


Regionálne značenie na Slovensku a jej koordináciu či propagáciu zabezpečuje na národnej úrovni Národná sieť slovenských miestnych akčných skupín (NSS MAS) so sídlom v Liptovskom Hrádku. Takýto typ značky môže získať subjekt, ktorý produkuje remeselné alebo tradičné výrobky, potravinárske produkty, respektíve organizuje podujatia či ponúka ubytovacie a stravovacie služby. Cieľom zavedenia regionálnej značky bola propagácia regiónu, podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, podpora uchovávania hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu či podpora využívania miestnych zdrojov. Regionálna značka zabezpečuje, že certifikovaný produkt spĺňa všetky stanovené kritériá, ktorými sú – jedinečnosť pre daný región, pôvod produktu od miestneho výrobcu, využívanie tradičných postupov a miestnych zdrojov a kritérium, že produkt musí obsahovať podiel ručnej práce.  


Ponitrie - logoZnačka „Regionálny produkt PONITRIE® je výsledkom realizácie projektov: „Zavádzanie regionálneho značenia produktov na nitrianskom vidieku – budovanie kapacít“, na ktorý bolo vyčlenených 38 098,10 EUR z Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci operačného programu Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 (Os 4 – LEADER, opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce). Iné zdroje financovania boli podporované z dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre MAS na území NSK a financie boli taktiež vymedzené z vlastných zdrojov. Celkový rozpočet projektu tak dosiahol sumu 70 442,60 EUR. Do tohto projektu sa zapojili 3 MAS a 3 verejno-súkromné partnerstvá. Koordinátorom regionálnej značky Regionálny produkt PONITRIE je Občianske združenie Mikroregión Radošinka, avšak koordinátorom prvej etapy (budovanie kapacít) bola MAS RZ Dolná Nitra, o.z., ktorá je jedným z ďalších projektových partnerov. Okrem RZ Dolná Nitra, o.z, sú partnermi taktiež OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie-Širočina“, Mikroregión Tríbečsko, MAS Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu a Mikroregión Cedron.Územná pôsobnosť Regionálnej značky PONITRIE

   

Značka „Regionálny produkt PONITRIE®" sa vyskytuje v rámci regiónu Ponitrie, ktoré možno vymedziť hranicami okresov Topoľčany, Zlaté Moravce a Nitra. Okres Nové Zámky zasahuje do tohto regiónu iba čiastočne a to obcou Rastilsavce.

   

Prvá výzva na získanie značky bola predložená dňa 10.06.2013 a v poradí 4. výzva dňa 04.07.2016. V tomto období získalo opravenie užívať regionálne značenie celkom 12 producentov, resp. poskytovateľov služieb.
Posledná, 5. výzva bola vyhlásená  v rámci nového programového obdobia 2014-2020 regionálnym združením OZ Radošinka dňa 15.03.2018.

 

V rámci RZ Dolná Nitra možno identifikovať ku koncu roku 2017 celkom 4 subjekty disponujúce regionálnou značkou „Regionálny produkt PONITRIE®":

  1. Marta Kozárová SHR - Tekvicové jadierka
  2. Agropest, spol. s r. o. - Cetínska kadarka
  3. Peter Šrank - Umelecké rezbárstvo
  4. Marek Záhon - Olejová krajinomaľba

 


Použitá literatúra


Tigyi, M. – Kramáreková, H. 2017. Náš región, naša značka, naša kvalita – Regionálny produkt PONITRIE® v rámci miestnej akčnej skupiny Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z. In: Študentská vedecká konferencia 2017. Zborník recenzovaných príspevkov. Nitra : FPV UKF v Nitre, 2017. s. 228 – 234. ISBN 978-80-558-1174-1
Tigyi, M. 2017. Manažment a marketing aktivít regionálneho rozvoja v území MAS Dolná Nitra. Diplomová práca. Nitra : FPV UKF v Nitre; Katedra geografie a regionálneho rozvoja, 2017. 84 s.
Tigyi, M. – Kramáreková, H. 2016. Propagácia ako nástroj marketingu miestnej akčnej skupiny Regionálne združenie Dolná Nitra, o.z. In: Študentská vedecká konferencia 2016. Zborník recenzovaných príspevkov. Nitra : FPV UKF v Nitre, 2016. s. 333 – 340. ISBN 978-80-558-1009-6
www.dolnanitra.sk
www.produktponitrie.sk