A picture

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obecný rozhlas


MS_logo_


VC

Užitočné odkazy

Mobilná aplikácia

v obraze

Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

google playApp store

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, pondelok 27. 5. 2024
oblačno 25 °C 13 °C
oblačno, slabý východný vietor
vietorV, 2.89m/s
tlak1020hPa
vlhkosť56%

Obsah


Starosta obce


Ing. Marian Paulisz

Ing. Marián Paulisz

Adresa: Dolné Obdokovce 124, 951 02

Telefón: +421 37 78 76 210 (sekretariát)

Mobil: +421 905 478 099, +421 907 138 139

E-mail: starosta@dolneobdokovce.sk, pauliszmarian@gmail.com

 

     Podľa §13 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej iba Zákon) je predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu. Sposôb voľby starostu upravuje osobitý zákon. 5) 

     Zákon zároveň definuje funkcie starostu, ktoré sú nezlučiteľné s funkciou:

 1. poslanca
 2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
 3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zraidenej obcou, v ktorej bol zvolený,
 4. predsedu samosprávneho kraja
 5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy
 6. podlľa osobitého zákona.10b)

Starosta ďalej:

 1. zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, ak tento zákon neustanovuje inak a podpisje ich uznesenia,
 2. vykonáva obecnú správu,
 3. zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
 4. vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce; 12b)  informuje obecné zastupiteľstvo o vydaní a zmenách organizačného poriadku obecného úradu,
 5. rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

 


Zástupca starostu obce


 

Mgr. Peter Gálik

Adresa: Dolné Obdokovce 27, 951 02

Mobil: 0918 323 792

E-mail:  petergalik77@gmail.com

 

Zastupovanie starostu bližšie definuje §13 b Zákona a to nasledovne:

 1. Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

 2. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

 3. Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

 4. Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona. 11)

 


5) Zákon Slovneksej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí.

10b) Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry.

11)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

12b) § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestanncov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Použitá literatúra


www.slov-lex.sk